Curas anslagstavla

På Curas digitala anslagstavla hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll från Curas direktion och familjerättsnämnd, kungörelser och övriga tillkännagivanden.

Direktionen

Protokoll från direktionens sammanträde: 2018-10-26Anslaget 2018-11-14.

Protokoll från direktionens sammanträde: 2018-10-05Anslaget 2018-11-07.

Kommande sammanträden: 7 december 2018 (då beslutar direktionen om mötestider för 2019).

Familjerättsnämnden

Kommande sammanträde: 7 december 2018 (då beslutar familjerättsnämnden om mötestider för 2019).

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut på, via bestämmelserna i:

  • förvaltningslagen. Beslut som gäller dig personligen (myndighetsutövning) överklagar du genom så kallat förvaltningsbesvär. Hur du överklagar ska du få information om i det beslut som myndigheten har fattat i ditt ärende. Ett förvaltningsbesvär innebär en prövning i sakfrågan.
  • kommunallagen. Beslut som inte är riktade till någon bestämd person överklagas genom så kallad laglighetsprövning. Du ska vara bosatt i någon av Cura medlemskommuner för att kunna överklaga ett sådant beslut. Tillkännagivande om justerade protokoll sitter uppe i tre veckor. Under den tiden är det möjligt att överklaga de beslut som vi redovisar i protokollet. En laglighetsprövning prövar endast om beslutet blivit fattat på ett korrekt sätt och det finns bara fyra grunder som kan leda till en ändring av ett kommunalt beslut (10 kap 8 § kommunallagen):
    • Om beslutet inte har tillkommit i laga ordning
    • Om beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen (överskridande av gränserna för den kommunala kompetensen)
    • Om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
    • Om beslutet strider mot lag eller annan författning