Vårt uppdrag

Cura Individutveckling är ett kommunalförbund med Blekinges samtliga kommuner som medlemmar. När den enskilda kommunen är för liten eller när det finns samordningsfördelar, kan kommunerna lämna ansvaret till oss.

Vårt huvudsakliga uppdrag har traditionellt varit att i nära samarbete med medlemskommunerna, erbjuda olika kvalitativa former av institutionsvård inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena. Under senare tid har uppdraget vidgats till att bland annat även omfatta kompetenshöjande insatser, såsom utbildningar och handledning till kommunerna på hemmaplan. Cura Individutveckling har under åren skaffat sig en både bred och djup kompetens inom de områden där vi verkar. När kommunerna ställs inför problem i enskilda ärenden eller av mer generell karaktär, där man känner att den egna organisationen eller kompetensen inte räcker till, kan man vända sig till Cura.

Våra verksamheter

I dag har Cura Individutveckling ansvar för åtta olika verksamheter. Fyra större: Notavillan – barn och familjeenhet, Sjöarp Gruppbostäder, Klaragymnasiet med internat och Cura Ungdomsboende som har ett flertal olika institutioner. Varje institution leds av en verksamhetschef och eventuellt en biträdande chef, med undantag av Klaragymnasiet där verksamheten leds av två verksamhetschefer, där den ena tillika är rektor. Våra institutioner är fysiskt spridda till olika tätorter runt om i länet.
Även om vårt uppdrag självklart i första hand är att möta medlemskommunernas behov av institutionsplaceringar, tar vi också emot placeringar från andra kommuner om vi har platser lediga.

De fyra mindre verksamheterna är: Familjerådgivning, Familjehemskonsulenter, Personliga Ombud samt Cura Resurscentrum. Läs mer under respektive länk eller klicka på verksamhetsnamnen i toppen av sidan.

Personalen i våra olika verksamheter har gedigen och ändamålsenlig utbildning, ofta på högskolenivå, kompletterad med lång erfarenhet av vård-, behandlings- och omsorgsarbete både på institution och i öppenvårdsarbete. All personal har regelbunden handledning och all verksamhet inom Cura Individutveckling är självklart kvalitetssäkrad.