Curas anslagstavla

På Curas digitala anslagstavla hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll från Curas direktion och familjerättsnämnd, kungörelser och övriga tillkännagivanden.

Direktionen

Protokoll från direktionens sammanträde: 2019-01-25Anslaget 2019-02-13.

Planerade sammanträden 2019:

 • 25 januari (konstituerande sammanträde)
 • 1 mars
 • 24 maj
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 13 december

Familjerättsnämnden

Protokoll från familjerättsnämndens sammanträde: 2019-01-25Anslaget 2019-02-13.

Preliminärt samma mötesdagar som direktionen, se ovan.

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut på, via bestämmelserna i:

 • förvaltningslagen. Beslut som gäller dig personligen (myndighetsutövning) överklagar du genom så kallat förvaltningsbesvär. Hur du överklagar ska du få information om i det beslut som myndigheten har fattat i ditt ärende. Ett förvaltningsbesvär innebär en prövning i sakfrågan.
 • kommunallagen. Beslut som inte är riktade till någon bestämd person överklagas genom så kallad laglighetsprövning. Du ska vara bosatt i någon av Cura medlemskommuner för att kunna överklaga ett sådant beslut. Tillkännagivande om justerade protokoll sitter uppe i tre veckor. Under den tiden är det möjligt att överklaga de beslut som vi redovisar i protokollet. En laglighetsprövning prövar endast om beslutet blivit fattat på ett korrekt sätt och det finns bara fyra grunder som kan leda till en ändring av ett kommunalt beslut (10 kap 8 § kommunallagen):
  • Om beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Om beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen (överskridande av gränserna för den kommunala kompetensen)
  • Om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Om beslutet strider mot lag eller annan författning