Vårt uppdrag

Cura Ungdomsboendes övergripande uppdrag är att möta kommunerna Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamns behov av HVB-placeringar av ensamkommande asylsökande ungdomar. De ungdomar som kommer till oss ska förberedas för livet efter sin HVB-placering, så att det har förutsättningar att leva ett självständigt liv och kunna delta i samhällslivet på lika villkor.

Självständighet och utveckling

Cura Ungdomsboende har som övergripande mål att hjälpa människor att växa. Vi vill också ge ensamkommande flyktingungdomar vuxenstöd i en trygg och lärande miljö som främjar självständighet och utveckling av ungdomarnas egna resurser.

För att nå dessa mål vill vi skapa ett tryggt och gemytligt boende där ungdomarna får ett gott studieklimat och får goda kunskaper i svenska språket. Vi vill också stötta ungdomarna i att hitta en bra fritid samt förmedla en positiv start och goda erfarenheter av Sverige.

Vi försöker stärka/fokusera på individen och samtidigt uppmuntra ungdomen att skapa ett eget positivt nätverk samt arbeta för integration.

Uppdraget ska utföras i enlighet med socialtjänstlagens intentioner, övrig lagstiftning och riktlinjer inom området samt upprättade avtal. Utifrån beställarens uppdrag vill vi se till att boendet så långt som möjligt är individanpassat och att det utformas i samråd med de placerade. Insatserna ska kännetecknas av trygghet, kontinuitet, gott bemötande och respekt för den personliga integriteten.

Verksamheten ska ha god tillgänglighet och ge tillräcklig information till den enskilde, uppdragsgivare och andra berörda. Personalen ska arbeta för att utveckla goda samarbetsformer med God Man och andra instanser vilka den unge kommer i kontakt med för vård, skola, behandling med mera. Verksamhetens innehåll ska vara utvecklande för den unge samt innehålla ett arbete för den unges självständighet och självförtroende.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida