Cannabis och trauma – fokus bemötande behandling. Online

Välkommen på en utbildningsdag med Agneta Björck och Stefan Sandström.

Agneta är Leg. sjuksköterska, utbildare och handledare med  mångårig erfarenhet från beroendevård med fokus på Cannabis, samsjuklighet och bemötande.

Stefan Sandström är Leg. psykolog, författare och utbildare med gedigen erfarenhet av att utbilda, handleda och möta personal i att upptäcka och bemöta trauma och beroende.

Utbildningsdagen är inriktad på sambandet mellan cannabismissbruk och trauma. Det är vanligt att cannabismissbrukare självmedicinerar mot traumatiska upplevelser som övergrepp, övergivenhet, vanvård, våld m.m. Samtidigt som Cannabis är ångestdämpande har det en viktig negativ påverkan på hjärnan – inte minst vad gäller tonåringar där hjärnan ännu inte är färdigutvecklad. Eftersom trauma är en så central del av problematiken är det viktigt att detta också blir ett fokus för behandling och bedömning. Även annan samsjuklighet tas upp såsom personlighetsstörningar, ångestsyndrom, psykoser, ADHD m.m.

Dagen avslutas med ett avsnitt om lågaffektivt bemötande vid missbruksbehandling. Detta är av stor betydelse för att skapa en god relation och behandlingsallians mellan klient och behandlare.

  • Cannabis och hjärnan: En översikt med aktuell forskning och omvärldskunskap om hur Cannabis påverkar tonårshjärnan och vilka konsekvenser det får för vuxenblivande.
  • Samsjuklighet: Bakom missbruk och beroende finns det vanligen många psykiatriska diagnoser såsom personlighetsstörningar, depression, ångestsyndrom, psykoser, ADHD, trauma m.m. vilket har stor betydelse för behandlingsplanering och genomförande.
  • Trauma: Den kanske vanligaste samsjukligheten vid narkotika och alkoholberoende är trauma. Cannabis är ett effektivt ångestdämpande medel och används därför mycket av dem som är traumatiserade. Detta innebär att traumabehandling är särskilt angeläget när man behandlar cannabisberoende.
  • Lågaffektivt bemötande: Kopplingen mellan samsjuklighet och lågaffektivt bemötande i teori och praktik. Vikten av att skapa ett förhållningssätt som ger möjlighet att kunna ge behandling för både missbruk och psykiatri samtidigt bygger på hur vi lyckas skapa möten utan skam och en upplevelse av utanförskap. Kartläggning av funktioner som avgör möjligheten att öka självkontroll i behandling.

Medarbetare inom socialtjänst, HVB  och andra intresserade.